Download algemene voorwaarden


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VERSTRATEN HANDELSONDERNEMING ZEELAND
Gevestigd aan de Graspeel 20a te (5411 LC) Zeeland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17254575ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Verstraten Handelsonderneming: de vennootschap onder firma Verstraten Handelsonderneming Zeeland, contractuele wederpartij bij de overeenkomst met de koper en gebruiker van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

 2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die goederen van Verstraten Handelsonderneming afneemt en contractuele wederpartij bij de overeenkomst met Handelsonderneming Verstraten in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

 3. Gebruikte zaken: roerende zaken ten aanzien waarvan een koopovereenkomst tussen Handelsonderneming Verstraten en de koper wordt gesloten en welke zaken ten tijde van het sluiten van deze koopovereenkomst niet nieuw zijn, bijvoorbeeld tweede- of derdehands,

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Handelsonderneming Verstraten, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

 2. Eventuele algemene voorwaarden van de koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Handelsonderneming Verstraten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Wanneer door Handelsonderneming Verstraten gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Handelsonderneming Verstraten de onderhavige voorwaarden toepast.

 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Handelsonderneming Verstraten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen.

 5. Indien e?e?n of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Handelsonderneming Verstraten in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Handelsonderneming Verstraten vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 6. De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Handelsonderneming Verstraten gesloten overeenkomst in te stemmen.

 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de koper en Handelsonderneming Verstraten gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Handelsonderneming Verstraten zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

 2. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Handelsonderneming Verstraten opgegeven maten, eisen, specificaties van de levering en andere gegevens waarop Handelsonderneming Verstraten haar aanbieding baseert.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Handelsonderneming Verstraten niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 

 4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en orderbevestiging gegeven omschrijving van de levering c.q. opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Handelsonderneming Verstraten daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Handelsonderneming Verstraten anders aangeeft.

 5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Handelsonderneming Verstraten binden Handelsonderneming Verstraten niet.

 6. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Handelsonderneming Verstraten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder transport- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven.

 7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Handelsonderneming Verstraten eerst dan tot stand nadat Handelsonderneming Verstraten een order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Handelsonderneming Verstraten slechts, indien deze door Handelsonderneming Verstraten schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de koper daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

 3. Voor overeenkomsten, leveringen of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

 4. Elke overeenkomst wordt door Handelsonderneming Verstraten aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Handelsonderneming Verstraten bevoegd is om de kredietwaardigheid van de koper na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Handelsonderneming Verstraten van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de koper niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Handelsonderneming Verstraten het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Handelsonderneming Verstraten de koper hiervan in kennis stellen en aan de koper de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

 

ARTIKEL 5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf te Zeeland (EX Works Incoterms 2010). Tenzij partijen uitdrukkelijk, schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de koper.

 2. Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de koper opgegeven afleveringsadres, dient de koper er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken over een verharde weg. Het vervoer van de zaken geschiedt te allen tijde voor risico van de koper.

 3. Indien Handelsonderneming Verstraten een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Handelsonderneming Verstraten derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Handelsonderneming Verstraten dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 4. Indien en voor zover naar het oordeel van Handelsonderneming Verstraten een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Handelsonderneming Verstraten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 5. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Handelsonderneming Verstraten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Handelsonderneming Verstraten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Handelsonderneming Verstraten zijn verstrekt, heeft Handelsonderneming Verstraten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

 6. Het is Handelsonderneming Verstraten toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Handelsonderneming Verstraten bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

 7. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 8. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de koper, behoudt Handelsonderneming Verstraten zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van veertien (14) dagen waarbinnen de koper Handelsonderneming Verstraten in staat zal stellen de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij Handelsonderneming Verstraten uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

 9. Indien de koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de koper van rechtswege in verzuim en heeft Handelsonderneming Verstraten het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Handelsonderneming Verstraten is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

 10. Handelsonderneming Verstraten is telkens bevoegd om - ter zake de nakoming van financie?le verplichtingen van de koper - vooruitbetaling of zekerheid van de koper te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

 

ARTIKEL 6. ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Handelsonderneming Verstraten worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Handelsonderneming Verstraten te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.

 2. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan Handelsonderneming Verstraten te berichten.

 3. De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat Handelsonderneming Verstraten hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

 4. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de geleverde zaken niet reeds zijn bewerkt of verwerkt en deze in goede staat verkeren. Indien zaken door de koper zijn be- of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Handelsonderneming Verstraten aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

 5. Handelsonderneming Verstraten verstrekt geen garanties ten aanzien van gebruikte zaken. Gebruikte zaken worden door Handelsonderneming Verstraten verkocht in de staat waarin deze op het moment van de koop verkeren. De koper heeft geen recht op reclamatie of garantie ten aanzien van deze gebruikte zaken.

 

ARTIKEL 7. FACTURATIE EN BETALING

 1. Handelsonderneming Verstraten is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de koper een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Handelsonderneming Verstraten aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

 4. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Handelsonderneming Verstraten maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de koper. In dat geval is de koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Handelsonderneming Verstraten gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 5. Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Handelsonderneming Verstraten bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vo?o?r het moment van in verzuim zijn indien Handelsonderneming Verstraten het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.

 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surse?ance van betaling van de koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Handelsonderneming Verstraten en de verplichtingen van de koper jegens Handelsonderneming Verstraten onmiddellijk opeisbaar.

 7. Indien de koper uit welken hoofde ook, e?e?n of meer tegenvorderingen op Handelsonderneming Verstraten heeft, dan ziet de koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surse?ance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Handelsonderneming Verstraten geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Handelsonderneming Verstraten tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Handelsonderneming Verstraten uit hoofde van enige met Handelsonderneming Verstraten gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

 2. Een Koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Handelsonderneming Verstraten mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Handelsonderneming Verstraten verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door Handelsonderneming Verstraten onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW. 

 3. Indien de koper (mede) uit door Handelsonderneming Verstraten geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de koper die zaak slechts voor Handelsonderneming Verstraten en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor Handelsonderneming Verstraten totdat de koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Handelsonderneming Verstraten heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

 4. Het is aan de koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Handelsonderneming Verstraten. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de koper Handelsonderneming Verstraten hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

 5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Handelsonderneming Verstraten bevinden, behoudt Handelsonderneming Verstraten zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Handelsonderneming Verstraten uit welke hoofde dan ook nog jegens de koper mocht hebben.

 6. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Handelsonderneming Verstraten te (doen) houden.

 7. De koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Handelsonderneming Verstraten op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Handelsonderneming Verstraten zulks wenst, door Koper aan Handelsonderneming Verstraten stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Handelsonderneming Verstraten tegen de koper.

 8. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is de Handelsonderneming Verstraten gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

 

ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Indien de koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Handelsonderneming Verstraten, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

 2. Voorts is Handelsonderneming Verstraten gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  1. de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

  2. de koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

  3. de koper een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet

   Schuldsanering Natuurlijke Personen op de koper van toepassing is;

  4. de onderneming van de koper wordt geliquideerd;

  5. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de koper wordt overgenomen;

  6. de koper zijn huidige onderneming staakt;

  7. buiten toedoen van Handelsonderneming Verstraten op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de koper

   beslag wordt gelegd, dan wel indien de koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. 

 3. De koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met Handelsonderneming Verstraten op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Handelsonderneming Verstraten nog niet is uitgevoerd.

 4. Bedragen die Handelsonderneming Verstraten vo?o?r de ontbinding aan de koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen Handelsonderneming Verstraten reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de koper aan Handelsonderneming Verstraten verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 5. Indien de koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Handelsonderneming Verstraten gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn. Hiertoe is Handelsonderneming Verstraten eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

ARTIKEL 10. CONFORMITEIT EN GARANTIES

 1. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Handelsonderneming Verstraten te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

 2. Indien de overeenkomst met de koper zaken betreft die Handelsonderneming Verstraten van derden betrekt of betrokken heeft, komt de koper geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks geldend kan maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van Handelsonderneming Verstraten, uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of leverancier.

 3. Indien zaken, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Handelsonderneming Verstraten ontstaan, aan de koper in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Handelsonderneming Verstraten aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Handelsonderneming Verstraten uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Handelsonderneming Verstraten beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Handelsonderneming Verstraten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Handelsonderneming Verstraten kunnen worden toegerekend;

  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 2. Handelsonderneming Verstraten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen. 

 3. Handelsonderneming Verstraten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Handelsonderneming Verstraten.

 

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Handelsonderneming Verstraten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Handelsonderneming Verstraten niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Handelsonderneming Verstraten of de betrokken fabrikant of leverancier worden daaronder mede begrepen.

 3. Handelsonderneming Verstraten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Handelsonderneming Verstraten zijn verbintenis had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 5. Voor zoveel Handelsonderneming Verstraten ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de ov